Turystyczne


Ubezpieczenia turystyczne (podróżne), zapewniają komfort i bezpieczeństwo w podróży.
Zakres ubezpieczenia, obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, transportu medycznego i natychmiastowej pomocy Assistance. To także ubezpieczenie na wypadek utraty bagażu podróżnego.

Ubezpieczenia podróżne dzielą się na obowiązkowe, od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, oraz dobrowolne, obejmujące  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, ubezpieczenie rzeczy osobistych i bagażu podróżnego, ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy, ubezpieczenie pomocy prawnej, oraz wspomniane wyżej assistance.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia dotyczy przypadków, w których wystąpiły okoliczności powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pieniądze są wypłacane w kwocie, która jest uzależniona od treści umowy. Pod pojęciem „kosztów leczenia” kryją się opłaty związane z badaniami, konsultacjami i zabiegami medycznymi, oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych, a także transport ubezpieczonego do szpitala, oraz pobyt w placówce medycznej.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych i bagażu podróżnego umożliwia kontynuacji podróży w przypadku straty bagażu i umieszczonych w nim przedmiotów osobistych, niezbędnych podczas podróży. Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy wiąże się bezpośrednio z imprezami turystycznymi, organizowanymi przez biura podróży i inne placówki turystyczne, za które musimy zapłacić wcześniej niż weźmiemy w nich udział.  Ubezpieczenie pomocy prawnej obejmuje koszty pomocy prawnej za granicą.

Natomiast ubezpieczenie typu assistance wiąże się ze świadczeniem pomocy na rzecz osób, którym przydarzyły się trudności podczas podróży. Najczęściej łączone jest ono z ubezpieczeniem komunikacyjnym, które zawiera pokrycie kosztów usunięcia awarii samochodu, zakwaterowanie podczas naprawy, dostarczenie pojazdu zastępczego lub wskazanie innej możliwości dojazdu do celu.